top of page
achtergrond-rekensom.png

PRAKTIJK
ORTHODIDACTIEK

Arthur blijft op de vingers tellen.
De maaltafels raken niet geautomatiseerd bij Toon.
Hoe vaak ik het ook uitleg, Lize zegt telkens 45 tegen het getal 54.
Simon krijgt al zweethanden wanneer de juf het over breuken heeft.
Faalangst en onzekerheid overschaduwen het functioneren van Sofie.
Het lukt Wout niet om de leerstof van het tweede middelbaar

te verwerken, hoe hard hij ook zijn best doet…

OVER ONS

Al meer dan 30 jaar werken wij met kinderen en jongeren die kampen met rekenproblemen, leermoeilijkheden en bijhorende faalangst.

Ons team bestaat uit klinisch orthopedagogen met elk een diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen. We zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek alsook in orthodidactische begeleiding van de rekenvaardigheden. 

Kampt jouw kind met bepaalde rekenproblemen, moeilijkheden bij het leren studeren, of hardnekkige faalangst? Ben je als ouder op zoek naar extra ondersteuning?

Neem gerust vrijblijvend contact op met onze praktijk. 
Wij hopen van harte om jou en jouw kind verder te kunnen helpen!

Welkom
Over ons

DOELGROEP

Doelgroep

DOELGROEP

Onze grootste doelgroep zijn kinderen uit de basisschool en jongeren tot het vierde middelbaar.

Wij richten ons voornamelijk op de ondersteuning en psycho-educatie van kinderen en jongeren die
te maken hebben met:

  • Leerproblemen op vlak van rekenen en wiskunde

  • Dyscalculie 

  • Faalangst

  • Moeilijkheden met leren leren 

  • Een hobbelig schooltraject of onzekerheid bij de oriëntering naar een aangepast onderwijsprogramma

 

Ook kinderen of jongeren met een gecombineerde problematiek, aandachtsmoeilijkheden (bv. ADHD) of een ontwikkelingsstoornis

(bv. ASS) helpen wij graag verder. 

DIAGNOSTIEK

Tijdens een intakegesprek verzamelen we informatie over zowel de schoolse voorgeschiedenis
(incl. toetsresultaten en leerlingvolgsysteem) als de psychosociale en emotionele kenmerken van het kind. Vervolgens plannen we het
orthodidactisch rekenonderzoek. Dit bestaat uit een kwantitatief genormeerde test van de verschillende deelaspecten van het rekenen en een analyse van de rekenvaardigheden. Daarnaast heeft het rekenonderzoek een kwalitatief luik: in interactie met het kind/jongere worden de verschillende denk- en oplossingsstrategieën in kaart gebracht, en dit op de verschillende handelingsniveaus. Op deze manier kan een specifiek, individueel handelingsplan opgesteld worden op maat van ieder kind.

Uiteraard stellen we nauwe contacten met de school, het CLB of andere instanties sterk op prijs. Het is zeer belangrijk om op eenzelfde lijn te staan naar aanpak en begeleiding toe. Het is immers niet aangewezen om bepaalde onderzoeken opnieuw te doen indien er al een aantal gegevens ter beschikking zijn. Indien er bepaalde onderzoeken reeds zijn uitgevoerd, kunnen deze uiteraard mee opgenomen worden in onze analyses en handelingsplannen.

Alle onderzoeksgegevens staan volledig in functie van de begeleiding en het optimaliseren van de vaardigheden van het kind. In samenspraak met de school kunnen de nodige REDICODI-maatregelen worden beschreven. In een aantal gevallen kan naderhand de diagnose ‘dyscalculie’ worden uitgesproken en kan een bijhorend attest worden opgemaakt. 

Bij ons kan u eveneens terecht voor een losstaand rekenonderzoek, zonder de daaropvolgende begeleiding.

Advies op basis van elders afgenomen onderzoeken is ook mogelijk; een soortgelijke second opinion is vaak zeer zinvol. 

Diagnostiek
visual-remediëringsmateriaal.png

BEGELEIDING

Op basis van een rekenonderzoek stippelen wij een individueel handelingsplan uit, op maat van het kind. Daaropvolgend kan er gestart worden met de orthodidactische begeleiding. Hierbij maken wij steeds gebruik van eigen ontwikkelde methodes,

in tegenstelling tot gekopieerde blaadjes van reeds bestaande methodes of handboeken. Vanuit de individuele sterktes en de aanwezige denkprocessen van het kind bouwen we via de orthodidactische principes de materie op. Hierbij plaatsen we steeds het welbevinden van het kind centraal.

Het welbevinden van het kind kan in vele gevallen nog extra bevorderd worden wanneer de begeleiding geïntegreerd wordt in het schoolse gebeuren. We zijn dan ook zeker bereid om samen met de ouders en de leerkracht na te denken over de wijze waarop de remediëring eventueel kan worden opgenomen in de klascontext van het kind.

visual-remediëring-kind-in-de-zon.jpg

Naast de individuele rekenbegeleiding bieden we tevens sessies rond psycho-educatie en faalangsttraining aan. 

Tijdens vakantieperiodes organiseren wij ook rekenkampjes 'al spelend rekenen'.

Begeleiding
Ons team
verfborstelstreep-100%.png
achtergrond-verfborstel2.png

Ervaren klinisch orthopedagogen, gepassioneerd en gedreven: ons team is wat het verschil maakt! Met onze gezamenlijke toewijding willen wij ervoor zorgen dat jouw kind zich goed voelt en heel wat vorderingen maakt. 

ONS TEAM

CONTACT

Praktijk Orthodidactiek Ilse Van Laethem

0485 75 74 72 . ilse.van.laethem@telenet.be

Kouter 129 . 1785 Merchtem - Peizegem

Middelstraat 91 . 1785 Merchtem - Peizegem

Contact
bottom of page